วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2553

รายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนพังงา ปีการศึกษา 2552

ชื่อโครงการวิจัย   การศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
                                สาขาวิชาการ ปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนพังงา ปีการศึกษา 2552
ผู้ทำการวิจัย         ว่าที่ร.ต. สายันต์ ปานบุตร หัวหน้าโครงการวิจัย
ปีที่ทำการวิจัย       พ.ศ. 2553


บทคัดย่อ

 
               การศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา สาขาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนพังงา ปีการศึกษา 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนพังงา สาขาการปกครองท้องถิ่น โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้านคือ ด้านความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นายจ้าง ผู้ประกอบการหรือหัวหน้างานที่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพังงาเข้าไปทำงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่ใช้แรงงานผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนพังงา จำนวน 25 ชุด ในช่วงเดือนเมษายน 2553 โดยได้รับความร่วมมือตอบแบบสอบถามจำนวน 22 ชุด คิดเป็นร้อยละ 88.00

 
               ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 46-50 ปี มากที่สุด ทำงานในส่วนราชการมากที่สุด และลักษณะของงานที่ผู้สำเร็จการศึกษาปฏิบัติ คือ ด้านกฎหมาย ปกครอง มากที่สุด และผลการศึกษาด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนพังงา พบว่า นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนพังงาในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.88 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุดในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่าเฉลี่ย 3.99 อันดับรองลงไป คือ ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน ค่าเฉลี่ย 3.88 และอันดับที่สามได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ ค่าเฉลี่ย 3.72 นายจ้าง/ผู้ประกอบการ มีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนพังงาในระดับดีทุกด้าน สำหรับคุณลักษณะย่อยที่นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพังงามากที่สุด ได้แก่ ความมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน ความมีบุคลิกภาพที่ดีแต่งกายเหมาะสม และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สำหรับคุณลักษณะย่อยที่นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษาน้อยที่สุด ได้แก่ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร มีความรู้ความเข้าใจด้านองค์กรและการจัดการ และการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องไม่มีความคิดเห็น: